LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI PĂRINŢILOR

Nr. crt. Clasa Numele şi prenumele părintelui
1. a V-a „A” Gherlac Mariana
2. a V-a „B” Gribincea Olimpia
3. a V-a „C” Cuzimuc Alexandru
4. a V-a „D” Gîndea Vitalie
5. a V-a „E” Bulgari Carolina
6. a VI-a „A” Spian Irina
7. a VI-a „A” Vedmendiuc Olga
8. a VI-a „B” Morcov Alexandru
9. a VI-a „B” Ranogaeț Lilia
10. a VI-a „C” Gribincea Vasile
11. a VI-a „D” Russu Natalia
12. a VI-a „D” Mîrza Corneliu
13. a VI-a „E” Stepuleac Tatiana
14. a VII-a „A” Marian Eleonora
15. a VII-a „B” Bandalac Vitalie
16. a VII-a „C” Patraș Diana
17. a VII-a „D” Brăducean Alexei
18. a VII-a „E” Leșco Ghenadie
19. a VII-a „E” Rusu Marina
20. a VIII-a „A” Porumb Tatiana
21. a VIII-a „B” Juraveli Ana
22. a VIII-a „C” Gaidău Victoria
23. a VIII-a „D” Roșca Marcela
24. a VIII-a „E” Brumaru Alla
25. a IX-a „A” Nichitin Daniela
26. a IX-a „A” Buza Irina
27. a IX-a „C” Cojocaru Natalia
28. a IX-a „D” Negrescu – Babuș Ina
29. a IX-a „D” Munteanu  Doina
30. a IX-a „E” Stratan Mihai
31. a X-a „A” Iașan Liliana
32. a X-a „B” Palii Natalia
33. a X-a „C” Cecan Maricica
34. a XI-a „A” Arsenii Tatiana
35. a XI-a „A” Tonu Olga
36. a XI-a „B” Gorbunov Galina
37. a XI-a „C” Munteanu Mariana
38. a XII-a „A” Caramalac Maria
39. a XII-a „A” Odobescu Stela
40. a XII-a „B” Dolma Aliona
41. a XII-a „C” Cotruță Rodica