ANUNȚ

Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, cu sediul în mun. Chisinău, str. Nicolae Iorga 2, în temeiul prevederilor art. 54. din Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014, Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154, din 28.03.2003, Regulamentului intern de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice în Instituția Privată de Învățământ „Prometeu-Prim”, nr. 63 din 24 aprilie 2020, anunță organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante la următoarele discipline:

·       Limba străină:

o   limba engleză (1 unitate)

o   limba franceză (1 unități)     

·       Istoria (Ed. pt. societate/ Ed. civică/ Educația economică și antreprenorială) (1 unitate)  

·       Educație muzicală (1 unitate)

·       Educație plastică (1 unitate)

·       Educație fizică (2 unități)

Dosarele de înscriere se pot depune, personal sau prin reprezentanți, la secretariatul liceului pe suport de hârtie, fie prin poștă și/sau e-mail, în format electronic (PDF) pe adresa de e-mail:

info@prometeu.md, până la data de 14 mai 2020, ora 14:00.


Pentru informații suplimentare cu referire la Concurs:

Besciotnîi Mariana, șef-resurse umane: tel. 060 33 46 52 / +373 (22) 24-34-51

info@prometeu.md

lic.prometeu.prim@gmail.com

Condiţii de participare la Concurs:

La Concurs poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a)   are studii superioare universitare (cu specializarea corespunzătoare postului didactic);

b)  are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 3 ani și deține grad didactic[*];

c)   la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a atins vârsta de pensionare;

d)  posedă limba română;

e)   este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

f)    nu are antecedente penale;

g)  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 


[*] În cazul tinerilor specialiști se va ține cont de rezultatele academice și relevanța CV-ul.

Dosarul pentru Concurs al participanților va include:

1.   Cererea de participare la concurs (Anexa 1); 

2.   Copia/copiile actului/actelor de studii;

3.   Copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic;

4.   Curriculum vitae (cv) perfectat după modelul europass (Anexa 2);

5.   Certificate/diplome de formare (copii);

6.   Declarația pe proprie răspundere (lipsa antecedentelor penale) (Anexa 3);

7.   Alte acte pe care aplicantul le consideră relevante.

Concursul se desfășoară în 3 etape:

1.   Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare;

2.   Evaluarea curriculumului vitae;

3.   Interviul.

Pentru informații suplimentare puteți consulta Regulamentul.

În maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, pe site-ul oficial al insistuției, va fi anunțată data, ora și locul desfășurării concursului (etapa interviul).