ANUNȚ

Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, cu sediul în mun. Chisinău, str. Nicolae Iorga 2, anunță posturi didactice vacante la următoarele discipline:

  • – Informatică
  • – Biologie
  • – Istorie

Dosarele de înscriere se pot depune, personal sau prin reprezentanți, la secretariatul liceului pe suport de hârtie, fie prin poștă și/sau e-mail, în format electronic (PDF) pe adresa de e-mail:

info@prometeu.md.

 

Pentru informații suplimentare cu referire la suplinirea posturilor vacante:

Besciotnîi Mariana, șef-resurse umane: tel. 060 33 46 52 / +373 (22) 24-34-51

info@prometeu.md

lic.prometeu.prim@gmail.com

 

 

Poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a)   are studii superioare universitare (cu specializarea corespunzătoare postului didactic);

b)  are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 3 ani și deține grad didactic[*];

c)   la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a atins vârsta de pensionare;

d)  posedă limba română;

e)   este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

f)    nu are antecedente penale;

g)  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 


[*] În cazul tinerilor specialiști se va ține cont de rezultatele academice și relevanța CV-ul.

Dosarul participanților va include: 

1.   Copia/copiile actului/actelor de studii;

2.   Copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic;

3.   Curriculum vitae (cv) perfectat după modelul europass;

4.  Certificate/diplome de formare (copii);

 

5.   Alte acte pe care aplicantul le consideră relevante.

Etapele de selectare:

1.   Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare;

2.   Evaluarea curriculumului vitae;

3.   Interviu.