ADMITEREA 2021-2022

Salutare, prieteni!

Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru instituția noastră!

 

 

Instituția Privată de învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”,

anunță, din 1 aprilie 2021,

  

Demararea procesului de admitere la cele trei trepte:

În cadrul treptei preșcolare de învățământ, copiii se vor adapta, treptat, la specificul vieții de școlar și vor urma mai multe cursuri de instruire, elaborate în baza curriculum-ului național și axate pe următoarele domenii: limbaj și comunicare, sănătate și dezvoltare personală, științe și tehnologii, arte și sport, logică și inventică, etc.

Beneficiarul/Părintele poate alege, pentru instruire, următoarele programe:

Programul instruire de bază pentru preșcolari, care va începe la ora 08.15 și se va finaliza ora 12.00.

În programul instruire de bază sunt incluse 4 lecții a câte 35 min, urmate de pauze de 15 min și o oră de activități educaționale.

Programul prelungit pentru preșcolari (inclusiv prânzul) începe la ora 12.15 și finalizează la ora 16.00 (sau, fără program educațional, până la ora 17.00). Programul include plimbări, activități de socializare, artistice și sportive, precum și jocuri în grup.

Documente necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare:

 •  • Cerere – tip completată;
 •  • Copiile actelor de identitate ale părinților;
 •  • Copia certificatului de naștere al copilului;
 •  • 2 fotografii 3×4 cm ale copilului;
 •  • Certificat de la medicul de familie care atestă posibilitatea de a frecventa colectivul de copii (forma 02/e).

În clasa I (învățământ primar), elevii vor urma cursuri de instruire elaborate în baza Curriculum-ului Național, în limitele stabilite de Planul – cadru, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Planul de studii include: Limba română, Matematica, Educație muzicală, Educație tehnologică, Educație plastică, Educație fizică ș.a. Părinții, împreună cu elevul, vor alege și o disciplină opțională.

Beneficiarul/Părintele poate alege, pentru instruire, următoarele programe:

Programul instruire de bază, începe la ora 08.15 și finalizează la ora 12.00 și va include 4 lecții/zi.

Programul prelungit (inclusiv prânzul), care începe la ora 12.15 și finalizează la ora 16.00 (sau, fără program educațional, până la ora 17.00). Programul include plimbări, activități de socializare, activități artistice și sportive, arte, precum și ore suplimentare la matematică, științe, limbi străine.

Documente necesare pentru înscriere în clasa I:

 •  • Cerere – tip completată;
 •  • Copiile actelor de identitate ale părinților;
 •  • Copia certificatului de naștere al copilului;
 •  • 2 fotografii 3×4 cm ale copilului;
 •  • Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (forma 027-e)
 •  • Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii, care au frecventat grădinița) sau Decizia pozitivă a Comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară – acest Raport/Decizie va fi prezentat până la începutul anului de studii.

În clasele V – IX elevii vor urma programul de studii în baza Curriculumului Național, precum și programul educațional opțional oferit de instituție: discipline opționale, cercuri, consultații individuale. Lista de cercuri și discipline opționale va fi stabilită în funcție de doleanțele elevilor, de posibilitățile instituției și de numărul de elevi, care au optat pentru un anumit cerc sau oră opțională.

Limba străină I este limba engleză. Limba străină II este la alegere: limba franceză sau, alternativ, limba germană (în cazul când pentru limba germană optează cel puțin 8 elevi).

Programul educațional începe la ora 08.15 și include 5-7 lecții/zi (în funcție de Programul de studii pentru fiecare clasă) cu durata de 45 min și pauze de 10-15 min.

După finalizarea orelor, care fac parte din disciplinele obligatorii, elevii, în a două jumătate a zilei, pot frecventa ore de cerc sau pot beneficia de ore de consultații individuale la disciplinele de studii, conform unui orar stabilit.

Documente necesare pentru înscriere în clasele a V-a – a IX-a:
 •  • Cerere – tip completată;
 •  • Copiile actelor de identitate ale părinților;
 •  • Copia certificatului de naștere al elevului;
 •  • 2 fotografii 3×4 cm ale copilului;
 •  • Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (forma 027/e)
 •  • Dosarul personal al elevului din instituția de unde provine elevul și în cazul admiterii pe parcursul anului de studii – extrasul de note pentru perioada de referință.

La treapta liceală de învățământ elevii vor urma programul de studii în baza Curriculumului Național, conform Planului – cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii, Științei și Cercetării, precum și programul educațional opțional oferit de instituție: discipline opționale, cercuri, consultații individuale. Lista de cercuri și discipline opționale va fi stabilită în funcție de doleanțele elevilor, de posibilitățile instituției și de numărul de elevi, care au optat pentru un anumit cerc sau oră opțională.

Pentru profilul real, limba străină I este limba engleză.

Pentru profilul umanist, Limba străină II (disciplină obligatorie) este limba franceză.

Programul educațional începe la ora 08.15 și include 6-7 lecții/zi (în funcție de Programul de studii pentru fiecare clasă) cu durata de 45 min și pauze de 10-15 min.

După finalizarea orelor, care fac parte din grupul disciplinelor obligatorii, elevii, în a două jumătate a zilei, pot frecventa ore de cerc sau pot beneficia de ore de consultații individuale, la disciplinele de studii, conform unui orar stabilit.

Documente necesare pentru înscriere în clasele X – XII:

 •  • Cerere- tip completată;
 •  • Copiile actelor de identitate ale părinților;
 •  • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere al elevului;
 •  • 2 fotografii 3×4 cm ale elevului;
 •  • Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (forma 027/e);
 •  • Dosarul personal al elevului din instituția de unde provine elevul și în cazul admiterii pe parcursul anului de studii – extrasul de note pentru perioada de referință.

 ETAPE ALE ADMITERII:

1. Familiarizarea cu oferta instituției.

Părinții se pot familiariza cu oferta instituției prin mai multe modalități:

  de pe site-ul oficial

  apelând nr. 079117779, 060334652 în intervalul de timp 09.00 – 15.00 pentru a preciza anumite detalii

  (modalitatea recomandată) prin programarea unei vizitei la instituție, apelând nr. 079117779, în intervalul de timp 09.00 – 15.00.

 În cadrul dialogului sau a vizitei, părinții vor afla mai multe despre: 

  instituție și, eventual, în cazul vizitei, sala de clasă în care-și va face studiile copilul, facilitățile educaționale oferite (dotările tehnice și educaționale, modul de a asigurare a securității, blocurile sanitare, sala de sport, punctul medical etc.);

  planurile de învățământ (disciplinele de studii obligatorii și cele opționale);

  lista activităților extracurriculare și extrașcolare oferite de către instituție (la solicitare);

  orele programului de bază și orele programul prelungit de activitate a Liceului.

Astfel, într-un mod sau altul, părinții vor avea răspunsuri desfășurate și complete la toate întrebările.

Dacă familia găsește optimă oferta Liceului pentru instruirea copilului, atunci urmează etapa a doua:

2. Completarea Cererii de admitere și estimarea nivelului de instruire (se aplică doar candidaților pentru admitere în clasele V – XII)

La această etapă, părinții vor completa Cererea – model pentru înmatriculare la treaptă solicitată de învățământ, după care, va fi convenit timpul (data, ora) pentru estimarea nivelului de instruire al candidatului, la trei discipline școlare: matematică, limba română și limba engleză.

Candidații la înmatriculare în clasa a V-a, vor susține o singură probă, cu durata totală de 45 min, care va include itemi din matematică, limba română și limba engleză.

Candidații la înmatriculare în clasele a VI-a – a XII-a vor suține trei probe separate, la matematică, limba română și limba engleză. Durata fiecărei probe este de 30 min.

Nivelul minim acceptat de realizare a probei, pentru a fi admis la studii, este cel puțin 60% din punctajul maxim. În cazul când la o probă, candidatul acumulează mai puțin de 60%, atunci, candidatul poate fi înscris, pentru repetarea probei date, la altă dată convenită.

Dacă etapa a doua este depășită cu succes, atunci urmează etapa a treia:

3. Achitarea taxei de studii și semnarea Contractului de studii.

În cadrul acestei etape, părinții vor achita taxa de studii prin una din modalitățile stabilite în Contractul de studii, luându-se în considerație eventuale reduceri, ratele de achitare etc., și (Liceul și Beneficiarul) vor semna Contractul de studii.

TAXE DE STUDII

Taxa lunară Taxa anuală

Taxa de înmatriculare *
(pentru candidații, care vor fi înmatriculați
în clasele a V –a – a XII-a )


500 lei

Clasa pregătitoare:
Programul de bază:
Programul prelungit:


175 Euro**
75 Euro

1575 Euro
675 euro

Clasa I:
Programul de bază:
Programul prelungit:


200 Euro
75 Euro

1800 Euro
675 Euro
Clasa a II-a – a IV-a
nu avem înmatriculare în acest an
Clasa a V-a – a XII-a
200 Euro
1800 Euro

IMPORTANT!!!

Suma taxei de școlarizare stabilite în momentul admiterii elevului în instituția noastră va rămâne neschimbată până la încheierea treptei respective de învățământ (primară/gimnazială/liceală).

Se aplică următoarele reduceri ale taxelor de studii:

1. Pentru achitarea integrală a taxei, în avans, pentru un an de studii (până la data de 25 august): reducere cu 8 %

2. Pentru achitarea integrală, în avans, a taxei pentru un semestru: reducere cu 5 %

3. Pentru înmatricularea a trei copii: reducere cu 20 Euro/lunar pentru fiecare copil

Dacă aveți întrebări de precizare, vă rog să le adresați apelând telefonic la nr. 079117779, 060334652 în intervalul de timp 09.00 – 15.00,

sau scrieți-ne la email-ul: admitere@prometeu.md