Acte normative

◊ Constituția Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014

Codul de Etică a cadrului didactic

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020

Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului

Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Convenția cu privire la drepturile copilului

Hotărârea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea

Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003

Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Protecţia copilului faţă de violență în instituția de învățământ

Hotărârea Guvernului nr.1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării pro-fesionale continue

Standardele de competență profesională ala cadrelor didactice din învățământul general

Standardele profesionale ale cadrelor manageriale (Ordinul ME 623 din 28.06.2016)

Cadru de referință al curricumului național (Ordinul ME nr. 432 din 29 mai 2017)

Ordin nr.840 din 19.08.2020 „Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general”

Ordin nr.839 din 18.08.2020 „Cu privire la organizarea procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2020-2021”

Ordin nr.894 din 26.08.2020 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare prin dscriptori la disciplina Educație pentru societate, anul de studii 2020-2021”

Ordinul MECC nr. 897 din 12.06.2018 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor”

Ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.2018 ,,Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar,gimnazial și liceal

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar (Ordinul MECC nr.70 din 30.01.2020)

Regulamentul –tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II

Curriculumul național conform ord. 919 din 19.07.2019

Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor şi standarde de eficienţă a învăţării

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2020-2021

Ghid pentru reprezentanții părinților și ai comunităților locale în organele consultative și administrative din învățământul general